toolspixels.be

Algemene Voorwaarden

1. Onderstaande algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Tools & Pixels, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0715.931.957 en de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Tools & Pixels, hierna genoemd «de klant».

2. Door het via een online verbinding aankopen van een product met digitale inhoud – bestaande uit software en/of elektronisch document – aanvaardt de klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, waarbij de klant nadrukkelijk aangeeft ze gelezen en goedgekeurd te hebben, ze begrepen te hebben en geen enkel voorbehoud te maken. De klant geeft aan deze voorwaarden als geldig te aanzien en de mogelijkheid gehad te hebben om ze op een duurzame drager op te slaan. Tools & Pixels geeft hierbij aan dat de klant, op zijn eerste verzoek, een nieuwe kopij van deze algemene voorwaarden kan verkrijgen.

3. Indien één bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel van die bepaling, niet toepasbaar of strijdig zou zijn met het dwingend recht, dan zal dit de toepasbaarheid, de geldigheid en de afdwingbaarheid van deze algemene voorwaarden, de andere voorwaarden of het resterend deel van dat artikel niet aantasten.

4. Een overeenkomst komt tot stand na het ontvangen van de betaling via tussenkomst van het extern platform PayPal. Hierbij komen Tools & Pixels en de klant overeen dat het ontbreken van een schriftelijke handtekening geen afbreuk doet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan.

5. Na het ontvangen van de betaling zal de klant het digitaal product binnen een redelijke termijn per e-mail bezorgd worden.

6. Omdat het een product met digitale inhoud betreft, is het recht van retour of het verzakingsrecht niet van toepassing. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan ze niet worden ontbonden.

7. Tools & Pixels behoudt alle intellectuele rechten op de digitale producten die zij aanbiedt, alsook het gebruik, hergebruik, wijzigen en verdere ontwikkeling van de broncode, documenten en/of andere digitale inhoud.

8. Klachten dienen binnen de 8 werkdagen via aangetekend schrijven of e-mail kenbaar gemaakt te worden aan Tools & Pixels

9. Klantengegevens worden enkel gebruikt en bewaard voor het tot stand komen van de overeenkomst, het registreren en activeren van de licentie van het bekomen digitale product, alsook om updates/upgrades te bezorgen. De klant heeft het recht deze gegevens op te vragen en te laten bijwerken. De klant heeft ook het recht te vragen deze gegevens te vewijderen van onze systemen, echter zal hierdoor de licenties van bekomen digitale producten vervallen.

10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken te Gent worden gebracht.